نتایج کلمه کلیدی

شب قدر به این جهت «قدر» نامیده شده

شب قدر به این جهت «قدر» نامیده شده، که جمیع مقدرات بندگان در تمام سال در آن شب تعیین می‌شود ...

مراسم شب قدر (٢١ ماه رمضان)

مراسم شب قدر (٢١ ماه رمضان)

مراسم احياء شب نوزدهم رمضان مسجد الهيه

مراسم احياء شب نوزدهم رمضان مسجد الهيه

صفحه 1 از 1